Tjänster som ger rätt till ROT-avdrag

Arbeten som utförs på sådant som är uppräknat i nedanstående förteckning ger rätt /ger inte rätt till skattereduktion. För att man ska kunna få skattereduktion krävs dessutom att sökanden vid beskattningsårets utgång var minst 18 år
att sökanden haft utgifter för ROT-arbete (eller annat hushållsarbete)
att ROT-arbetet eller hushållsarbetet är hänförligt till sökandes hushåll
att sökanden själv äger den bostad där ROT-arbetet utförts
att den som utfört arbetet innehar F-skattsedel

För att få skattereduktion för husarbete måste du ha en så hög inkomst att skatten blir minst lika hög som skattereduktionen för husarbetet när andra skattereduktioner dragits från din skatt. Du kan med andra ord aldrig få mer i skattereduktion för husarbete än du ska betala i slutlig skatt efter att dina avdrag är gjorda. För allt arbete gäller att du enbart kan få skattereduktion för arbetskostnaderna. Du kan alltså inte få skattereduktion för eventuella kostnader för exempelvis material och resor.

Arbeten som är markerade med * är hushållsarbeten. Övriga arbeten är ROT-arbeten. För rätt till skattereduktion för ROT-arbete krävs, förutom att du själv nyttjar bostaden, att du är ägare till småhuset, bostadsrätten eller ägarlägenheten.

Observera att listan är inte fullständig och att det endast är arbetskostnaden som ger rätt till skattereduktion!
A

ALTAN – SMÅHUS

Ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset ger rätt till skattereduktion. Även tillbyggnad av altan till befintligt småhus ger rätt till skattereduktion.

ALTAN – BOSTADSRÄTT

Skattereduktion medges inte för ombyggnad och reparation av en altan som hör till en bostadsrätt. Detta gäller även om bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för reparation och underhåll av altanen.

*ALTAN — RENGÖRING

Rengöring av altan ger rätt till skattereduktion.

ANLÄGGNINGSARBETE

Anläggning och reparation av trädgård, uppfart, gångar och murar ger inte rätt till skattereduktion.

ARKITEKTKOSTNAD

Arbetskostnad för arkitekt ger inte rätt till skattereduktion.

ARRENDERAD BOSTAD

ROT-arbeten som utförs i bostad som arrenderas ger inte rätt till skattereduktion.

ASFALTERING

Asfaltering ger inte rätt till skattereduktion.

AVFALL

Bortforsling av avfall ger inte rätt till skattereduktion. Detta gäller såväl bortforsling av hushålls- och trädgårdsavfall som bortforsling av byggmaterial.

B

BADRUM

Renovering och ombyggnad av badrum ger rätt till skattereduktion.

BADRUMSINREDNING

Byte av badrumsinredning ger rätt till skattereduktion.

BALKONG — BOSTADSRÄTT

Nybyggnation av balkong till bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion oavsett om visst arbete utförs i lägenheten eller inte. Inte heller arbetskostnaden för att reparera eller glasa in en redan befintlig balkong ger rätt till skattereduktion.

BALKONG — SMÅHUS

Tillbyggnad av balkong till småhus ger rätt till skattereduktion.

*BARNPASSNING

Arbetskostnad för barnpassning ger rätt till skattereduktion. Barnpassningen ska ske i hemmet men lämning och hämtning av barn på förskola, skola eller fritidsaktiviteter anses också vara barnpassning.

BARNS HUSHÅLL

Skattereduktion medges inte för husarbeten som föräldrar betalar och som utförs i deras barns egna hushåll. Inte heller i de fall föräldern är ägare till barnets bostad kan skattereduktion medges för de ROT-arbeten som utförs där i de fall föräldern inte själv bor där.

BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIG

Skattereduktion medges inte för den som är begränsat skattskyldig i Sverige. För den som endast betalar kommunal fastighetsavgift i Sverige medges normalt inte skattereduktion för husarbete.

BERGVÄRME

Borrning och installation av bergvärme ger rätt till skattereduktion. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

BIDRAG

Om bidrag eller stöd lämnats från stat, kommun eller landsting för en del av arbetskostnaden ger inte någon del av arbetet rätt till skattereduktion. Om det klart framgår att bidraget eller stödet endast avser kostnader för material kan skattereduktion för arbetskostnad medges.

BLANDARE

Byte av blandare ger rätt till skattereduktion.

BOSTAD I UTLANDET

Den som är obegränsat skattskyldig i Sverige kan även få skattereduktion för hushållstjänster och ROT-arbeten som utförts i bostad inom EU/EES-området förutsatt att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda.

BOSTADSRÄTT

Äger du en lägenhet i en bostadsförening eller ett bostadsaktiebolag kan du få skattereduktion för ROT-arbeten. Det är bara enskilda bostadsrättshavare som kan få skattereduktion inte bostadsrättsföreningen som sådan. Det är bara sådana ROT-arbeten som utförs i lägenheten och som du svarar för som ger rätt till skattereduktion. Du kan alltså inte få skattereduktion för arbeten utanför lägenheten även om bostadsrättsföreningens stadgar ålagt dig dem.

BRASKAMIN

Arbetskostnad för att sätta in en braskamin ger rätt till skattereduktion.

BREDBAND

Nedgrävning av ledningar för bredband ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att bredbandsanslutningen är avsedd att tillföras bostaden.Installation av bredband inne i bostaden ger dock inte rätt till skattereduktion. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

BRUNNSBORRNING

Borrning och grävning av brunn ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vattnet är avsett att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

BRYGGOR

Reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av brygga ger inte rätt till skattereduktion eftersom bryggan inte är att jämställa med ett komplementhus.

BYGGLOVSHANDLINGAR

Administrativa kostnader för bygglovshandlingar ger inte rätt till skattereduktion.

BYGGNAD PÅ OFRI GRUND

ROT-arbeten på småhus på ofri grund kan ge rätt till skattereduktion.
C

*CATERING

Utgift för catering ger inte rätt till skattereduktion. Inte heller kostnad för avhämtning av mat ger rätt till skattereduktion.

CARPORT

Nybyggnad av fristående carport ger inte rätt till skattereduktion. Carport som är hopbyggd med befintligt hus är att jämställa med tillbyggnad och ger rätt till skattereduktion.

CENTRALDAMMSUGARE

Skattereduktion för installation av centraldammsugare ger rätt till skattereduktion.
D

*DJURPASSNING

Djurpassning ger inte rätt till skattereduktion.

DRÄNERING

Grävning och dränering av grund ger rätt till skattereduktion. Även arbetskostnaden för att återställa marken efter det att dräneringsarbetet är utfört ger rätt till skattereduktion förutsatt att återställningsarbetet sker i direkt anslutning till ROT-arbetet. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

DÖDSBO

Ett dödsbo kan endast få skattereduktion för arbeten som utförts före dödsfallet. Flyttstädning i samband med avveckling av boet ger dock inte rätt till skattereduktion.

DÖRRAR I SMÅHUS

Byte av dörrar i småhus ger rätt till skattereduktion. Tillverkning av måttbeställda dörrar som sker i företagets lokaler ger däremot inte rätt till skattereduktion. Inte heller lackning eller målning av dörrar som sker i företagets lokaler ger rätt till skattereduktion.

DÖRRAR I BOSTADSRÄTT

Byte av ytterdörr i bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion. Däremot kan bostadsrättsinnehavaren få skattereduktion för byte av innerdörrar. Tillverkning av måttbeställda dörrar i företagets lokaler ger inte rätt till skattereduktion.

E

EKONOMIBYGGNAD

Reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad på en byggnad som är taxerad som ekonomibyggnad ger inte rätt till skattereduktion.

ELANSLUTNING

Nedgrävning av ledningar för elektricitet ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att elektriciteten är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

EL-ARBETEN — SMÅHUS

El-arbeten som utförs i bostaden ger rätt till skattereduktion. Exempel på el-arbeten som ger rätt till skattereduktion är installation, byte och komplettering av el-central (proppskåp), modernisering av el, och extra vägguttag.

EL-ARBETEN — BOSTADSRÄTT

El-arbeten som utförs i bostadsrätt ger rätt till skattereduktion förutsatt att el-arbetet utförs i lägenheten och är sådant arbete som bostadsrättsinnehavaren själv svarar för enligt stadgarna. Exempel på el-arbeten som kan ge rätt till skattereduktion är installation, byte och komplettering av el-central (proppskåp), modernisering av el, och extra vägguttag.

ENERGIDEKLARATION

Upprättande av energideklaration ger inte rätt till skattereduktion.

EUROPEISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES)

ROT-arbeten på bostäder inom EES ger rätt till skattereduktion förutsatt att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda. Observera att skattereduktionen endast får effekt om den enskilde betalar kommunal eller statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift eller statlig fastighetsskatt i Sverige.
F

FASADTVÄTT

Fasadtvätt ger rätt till skattereduktion.

FJÄRRVÄRME – SMÅHUS

Nedgrävning av ledningar för fjärrvärme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att fjärrvärmen är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

FJÄRRVÄRME — BOSTADSRÄTT

Nedgrävning och installation av fjärrvärme till bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion.

*FLYTTSTÄDNING

Flyttstädning och inflyttningsstädning i den nya bostaden ger rätt till skattereduktion.

FRIGGEBOD

Nybyggnad av friggebod eller annat komplementhus ger inte rätt till skattereduktion.

FRITIDSHUS

Reparation samt om- och tillbyggnad av fritidshus ger rätt till skattereduktion förutsatt att den som söker skattereduktion äger fritidshuset och själv använder det för fritidsboende.

FUKTMÄTNING

Fuktmätning ger inte rätt till skattereduktion.

FÖNSTER – SMÅHUS

Målning och byte av fönster eller fönsterbleck i bostadsbyggnaden ger rätt till skattereduktion.

FÖNSTER — BOSTADSRÄTT

Byte av fönster i bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion. Vid fönsterbyte ger varken byte av ytter- eller innerfönster rätt till reduktion. Däremot ger arbetskostnad för arbeten på insidan av befintliga fönstren rätt till skattereduktion.

FÖRSÄKRINGSERSÄTTNING

Om försäkringsersättning lämnats för del av arbetskostnaden medges inte skattereduktion för någon del av det arbete som utförts. Om det klart framgår att ersättningen endast avser material kan det utförda arbetet ge rätt till skattereduktion.

FÖRÄLDERS HUSHÅLL

Skattereduktion för husarbeten som utförs i förälders hushåll ger rätt till skattereduktion. För skattereduktion för ROT-arbete gäller dock att den som ansöker om skattereduktion också är den som äger förälderns bostad.
G

GARAGE

Nybyggnad av fristående garage ger inte rätt till skattereduktion. Carport som är hopbyggd med befintligt småhus är att jämställa med tillbyggnad och ger rätt till skattereduktion. Ett garage får anses vara hopbyggt med huset om det finns en dörr mellan det befintliga huset och garaget eller om garagets yttervägg till 75 procent eller mer består av bostadshusets yttervägg.

*GARDINER

Uppsättning, nedtagning och tvättning av gardiner ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet är utfört i bostaden.

GRUND — ÅTGÄRDER PÅ KRYPGRUND

Åtgärder för att förhindra t.ex. fukt i krypgrund ger rätt till skattereduktion.

GRÄSMATTA

Anläggning av gräsmatta ger inte rätt till skattereduktion.
H

HALMTAK

Byte av halmtak ger rätt till skattereduktion.

HISS —I BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Renovering av hiss i bostadsrättsförening ger inte rätt till skattereduktion.

HYRESGÄST

ROT-arbeten i hyresrätt ger inte rätt till skattereduktion. Inte heller arbeten som utförs i kooperativ hyresrätt ger rätt till skattereduktion.

HÄNGRÄNNOR

Byte av hängrännor ger rätt till skattereduktion. Rensning av hängrännor ger också rätt till skattereduktion.
I

INFILTRATIONSANLÄGGNING

Installation av infiltrationsanläggning eller infiltrationsbädd ger rätt till skattereduktion förutsatt att anläggningen ligger på tomten där bostaden är belägen. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

INSTALLATION

Installation av maskiner och inventarier ger inte rätt till skattereduktion. Exempel på installation av inventarier är inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, spis, larm och parabolantenn.
J

JORDVÄRME

Grävning av jordvärme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att jordvärmen är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

K

KAKELUGN

Arbetskostnad för att sätta in en kakelugn ger rätt till skattereduktion.

*KEMTVÄTT

Kemtvätt ger inte rätt till skattereduktion.

KOMMUN

Husarbeten som köps av stat, kommun eller landsting ger inte rätt till skattereduktion. Husarbete som köps av kommunala bolag kan ge rätt till skattereduktion förutsatt att ersättningen som betalas är marknadsmässig.

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP

Indragning av kommunalt vatten och avlopp till äldre bostadsbyggnad ger rätt till skattereduktion. förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Arbetet ger dock inte rätt till skattereduktion om kommunen utför det. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

Läs också Skatteverkets ställningstagande som berör denna punkt.

KOMPLEMENTHUS

Nybyggnad av komplementhus ger inte rätt till skattereduktion. Däremot kan du få skattereduktion för renovering av ett befintligt komplementhus.

KONVERTERINGSSTÖD

Konverteringsstödet är ett statligt stöd/bidrag och har du som fastighetsägare erhållit detta kan du inte få skattereduktion för det arbete som du har fått konverteringsstöd för.

KOOPERATIVA HYRESRÄTTER

ROT-arbeten som utförs i kooperativa hyresrätter ger inte rätt till skattereduktion.

KRANAR

Byte av kranar ger rätt till skattereduktion.

KVALITETSANSVARIG

Arbete som kvalitetsansvarig ger inte rätt till skattereduktion.

KÖK

Renovering av kök ger rätt till skattereduktion. Lackning av köksluckor som utförs i företagets lokaler ger inte rätt till skattereduktion.
L

LARM

Installation av larm ger inte rätt till skattereduktion.

LUFTVÄRMEPUMP

Montering av luftvärmepump ger rätt till skattereduktion. Service av luftvärmepump ger dock inte rätt till skattereduktion.

LÅS

Byte av dörrlås i småhusfastighet ger rätt till skattereduktion.

*LÄXHJÄLP

Läxhjälp som utförs i samband med barnpassning i bostaden av barn i grundskolan ger rätt till skattereduktion.
M

MARKARBETEN — INDRAGNING AV VATTEN OCH AVLOPP

Nedgrävning av ledningar för vatten och avlopp ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Även arbetskostnaden för att återställa marken i ursprungligt skick ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet sker i direkt anslutning till ROT-arbetet. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

MARKARBETEN — STEN/PLATTLÄGGNING

Sten- eller plattsättning i trädgården ger inte rätt till skattereduktion.

MARKISER – SMÅHUS

Montering av markiser på småhus ger rätt till skattereduktion. Service av markiser ger dock inte rätt till skattereduktion.

MARKISER — BOSTADSRÄTT

Montering av markiser på bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion. Inte heller service av befintliga markiser ger rätt till skattereduktion.

MASKINKOSTNADER

Kostnader för dyrbara maskiner såsom grävmaskin och utrustning för borrning för bergvärme och brunn ger inte rätt till skattereduktion.

*MATSILVER

Putsning av matsilver ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs i bostaden.

*MOSSBEKÄMPNING

Mossbekämpning som utförs på tomten ger rätt till skattereduktion.

MÅLNINGSARBETEN — BOSTADSRÄTT

Målningsarbeten som utförs i lägenheten ger rätt till skattereduktion. Till sådant arbete som ger rätt till skattereduktion räknas alltså även målning av insidan av dörrar och fönster i bostadsrätten. Målning eller oljning av balkong, altan eller takterrass som hör till bostadsrätten ger inte rätt till skattereduktion.

MÅLNINGSARBETEN — SMÅHUS

Målningsarbeten ger rätt till skattereduktion.

MÄTNINGSARBETEN

Mätarbeten ger inte rätt till skattereduktion.
N

NYBYGGNATION

Nybyggande av bostadshus eller komplementhus ger inte rätt till skattereduktion.

Inte heller om- och tillbyggnad som görs på nybyggda småhus och tillhörande komplementhus ger rätt till skattereduktion. Vilket innebär att skattereduktion inte medges för om- och tillbyggnader av nybyggda småhus under de första fem åren från småhusets färdigställande. Detta innebär att fastigheter med värdeår 2004 kan få skattereduktion för arbete som görs år 2010 och fastigheter med värdeår 2005 kan få skattereduktion för arbete som görs år 2011 o.s.v.

Skattereduktion medges dock för om- och tillbyggnad som gjorts på nybyggt hus (endast för hus med värdeår 2004-2008) förutsatt att arbetet är utfört under tiden den 8 dec 2008 — 30 juni 2009.

NYBYGGNATION – VÄXTHUS

Arbetskostnad för att bygga ett friliggande växthus ger inte rätt till skattereduktion.

NYBYGGNAD — RIVA ETT GAMMALT HUS OCH BYGGA ETT NYTT

Skattereduktion medges inte för rivning av gammalt hus.

Om ett äldre bostadshus eller komplementhus rivs och ett nytt hus uppförs räknas detta som nybyggnad oavsett om byggnationen sker på den gamla grunden eller att gammalt byggnadsmaterial återanvänds.

NÄRINGSBOSTAD

En person som äger och bor i en småhusfastighet får skattereduktion oavsett om bostadsbyggnaden ingår i näringsverksamhet eller utgör en privatbostad. Skattereduktion för husarbete medges endast för den del av arbetet som utförs i utrymme som ägaren använder för bostadsändamål.
O

OMBYGGNAD AV BEFINTLIGT SMÅHUS

Skattereduktion medges för ombyggnad och tillbyggnad av ett äldre hus under förutsättning att större delen av den ursprungliga byggnadsstommen behålls. Detta gäller även vid större tillbyggnader som exempelvis tredubblar bostadsytan. Om däremot ett äldre bostadshus eller komplementhus rivs och ett nytt hus uppförs räknas detta som nybyggnad oavsett om byggnationen sker på den gamla grunden eller att gammalt byggnadsmaterial återanvänds.
P

PERSIENNER

Montering av persienner ger inte rätt till skattereduktion.

PLÅTTAK

Läggning av nytt plåttak samt lagning eller byte av delar av plåttak ger rätt till skattereduktion. Även arbetskostnaden för att tvätta och måla taket ger rätt till skattereduktion.

POOL

Arbete på utomhuspool ger inte rätt till skattereduktion. Detta gäller även om poolen byggs in i befintlig altan som hör till huset.

Reparation, tillbyggnad eller ombyggnad av inomhuspool ger rätt till skattereduktion.

*POOLRENGÖRING

Rengöring av utomhuspool ger inte rätt till skattereduktion. Enkel ”veckorengöring” av inomhuspool kan dock ses som städning och ger skattereduktion.
Q
R

RADON

Radonsanering i byggnaden (t.ex. genom installation av fläktar) ger rätt till skattereduktion. Har bidrag betalats ut för radonsanering medges inte skattereduktion.
S

SAMFÄLLIGHET

ROT-arbete på samfälligheter ger inte rätt till skattereduktion. Exempelvis ger inte byggnadsarbete som utförs på garagelänga som är belägen på samfälld mark rätt till skattereduktion.

SANITETSPORSLIN

Byte av sanitetsporslin ger rätt till skattereduktion.

*SEPTIKTANK

Tömning och rengöring av septiktank ger inte rätt till skattereduktion.

SKADEDJUR

Skadedjursbekämpning ger inte rätt till skattereduktion. Arbetskostnad för byggtjänster som vidtas för att reparera efter skadedjurens framfart ger dock rätt till skattereduktion. Skattereduktion medges inte heller för bekämpning av mördarsniglar.

SERVICE OCH REPARATIONER

Reparation och service på maskiner och inventarier ger inte rätt till skattereduktion.

SKORSTEN

Reparation av skorsten ger rätt till skattereduktion. Även arbetskostnad för ombyggnad och tillbyggnad av skorstenen ger rätt till skattereduktion.

SMÅHUS

Ett småhus är en byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer. Skattereduktion medges även på småhus som inte har åsatts något värde vid fastighetstaxeringen.

*SNÖSKOTTNING

Snöskottning som sker i nära anslutning till bostaden ger rätt till skattereduktion.

STENSÄTTNING

Stensättning ger inte rätt till skattereduktion.

*STUBBFRÄSNING

Stubbfräsning ger inte rätt till skattereduktion.

*STÄDNING

Städning av bostad som sökanden själv använder ger rätt till skattereduktion. Skattereduktion medges även för städning av bostad som hyrts för kortare eller längre tid t.ex. slutstädning av hyrd fritidsbostad.

*STÄDNING – BYGGSTÄDNING

Byggstädning ger rätt till skattereduktion.

*STÄDROBOT

Hyra av städrobot ger inte rätt till skattereduktion.

T

TAKPANNOR

Tvätt av takpannor samt lägga ny eller byta ut befintlig beläggning ger rätt till skattereduktion.

TIDSPERIOD

Reglerna om skattereduktion för husarbete är permanent.

TILLBYGGNAD

Bygger du till ett befintligt småhus eller befintlig gäststuga, friggebod eller annat komplementhus ger det rätt till skattereduktion. Däremot ger inte nybyggnation rätt till skattereduktion. Ombyggnad och tillbyggnad av ett äldre hus medför inte att huset anses nybyggt under förutsättning att större delen av den ursprungliga byggnadsstommen behålls. Detta gäller även vid större tillbyggnader som exempelvis tredubblar bostadsytan.

TILLÄGGSISOLERING

Tilläggsisolering ger rätt till skattereduktion.

TRAPPA

Reparation eller byte av entrétrappor som är fästa eller förankrade i bostadsbyggnaden ger rätt till skattereduktion.

TREKAMMARBRUNN — AVLOPP

Nedgrävning av en trekammarbrunn ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att avloppet ska tillhöra bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

*TRÄDBESKÄRNING

Skattereduktion medges inte för trädbeskärning.

*TVÄTT

Tvätt av textilier som utförs i bostaden eller i gemensam tvättstuga ger rätt till skattereduktion.
U

UTBYGGNAD — FÖRRÅD

Utbyggnad av redan befintliga förråd ger rätt till skattereduktion.

V

VASSTAK

Rengöring av vasstak ger rätt till skattereduktion.

VATTENLEDNING

Nedgrävning av ledningar för vatten ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vattnet är avsett att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

VEDSPIS

Montering av vedspis ger rätt till skattereduktion.

VENTILATION

Montering och byte av ventilation ger rätt till skattereduktion.

VÄRME

Nedgrävning av ledningar för värme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att värmen är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

VÄRMEPANNA

Installation eller byte av värmepanna ger rätt till skattereduktion. Service av värmepanna ger dock inte rätt till skattereduktion.

VÄRMEPUMP

Inmontering eller byte av värmepump ger rätt till skattereduktion. Service av värmepump ger dock inte rätt till skattereduktion.
X

Y

Z
Å

Ä

ÄGARE

Med ägare avses även tomträttsinnehavare.

Ö

Källa: Skatteverket